EKO Sklad

Z zadnjim dnem v februarju je bil s strani Eko sklada objavljen Javni poziv za leto 2014.

Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude moral v 15 (petnajstih) dneh vrniti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, oziroma bo moral v primeru napačnih podatkov o prejemniku Eko skladu sporočiti pravilne podatke za sklenitev pogodbe. Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisanega izvoda pogodbe ali opozorila o napačnih podatkih je pogoj za izvršitev odločbe.

POMEMBNO!

Naložba pred oddajo vloge NE SME BITI IZVEDENA! Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del. V nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne spodbude.

Na javnem pozivu lahko sodeluje FIZIČNA OSEBA, ki je investitor in lastnik nepremičnine, ali ožji družinski član, ali najemnik s pisnim soglasjem lastnika (del obrazca Vloga). Predračun NE SME biti izstavljen na pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika!

Naložba mora biti izvedena na STANOVANJSKI STAVBI! Naložbe v zidanicah, poslovnih prostorih itd. niso predmet nepovratne finančne spodbude (preverja se v Zemljiški knjigi in GURS).

Vgradnjo in zagon posameznih naprav in opreme, ki so predmet posamezne naložbe, lahko opravi le za to usposobljen in REGISTRIRAN izvajalec (preverja se pri OZS in AJPES)!

Novo!

Višje spodbude (do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več, kot je za vsak ukrep določeno v absolutnem znesku) za nekatere ukrepe pri obnovi stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka. Nepovratna finančna spodbuda za kurilne naprave na lesno biomaso in toplotne črpalke za centralno ogrevanje, prav tako pa tudi za pasivne novogradnje ali celovite obnove stavb v nizkoenergijske, v katerih bi investitor želel vgraditi kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke za centralno ogrevanje, na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.

Postopek subvencioniranja Eko sklada

Tukaj vam bomo podrobneje opisali celoten postopek za pridobitev subvencij s strani Eko sklada, za lažjo predstavo, kaj je potrebno pripraviti in urediti že pred samo investicijo in na koncu pri zaključni dokumentaciji.

POMEMBNO!

Vlogo z vsemi dokazili in prilogami se pošlje na Eko sklad pred začetkom vseh del. Naložba pred oddajo vloge NE SME BITI IZVEDENA! Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del. V nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne spodbude.

Tukaj si lahko natisnete vlogo:

Vloga ukrepi A-H: http://www.ekosklad.si/dl/R/14/24/24SUB-OB14__2_Vloga_A-H.pdf

Pred oddajo vloge pozorno preberite besedilo javnega poziva.

Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila in priloge, kot jih za vsak posamezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo!

Pred oddajo vloge preverite, ali ste res izpolnili vse rubrike vloge, ki se nanašajo na ukrepe, za katere kandidirate. V primeru, da obstajajo (so)lastniki stanovanjske stavbe, ki niso (so)vlagatelji, naj izpolnijo obrazec Soglasje lastnika! Izjavo o zaključku naložbe si zadržite, potrebovali jo boste, ko boste po oddaji vloge naložbo izvedli in predložili zaključno dokumentacijo.

Izpolnjeno vlogo morate natisniti, lastnoročno podpisati in priložiti obvezne priloge skladno z navodili javnega poziva. Vlogo pošljete po pošti na naslov Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali oddate v glavni pisarni na sedežu Eko sklada v času uradnih ur od ponedeljka do četrtka od 9. do 15. ure ali v petek od 9. do 14.30 ure.

POSTOPEK:

1. Pred samo izvedbo mora vlagatelj vložiti vlogo, ki jo najde na spletni strani Eko sklada (www.ekosklad.si), skupaj z veljavnim predračunom izvajalca z jasno navedenim ogrevalnim sistemom.

2. Eko sklad pregleda in obravnava vlogo.

3. V primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Vlagatelj mora dopolniti vlogo v roku 15 dni od vročitve poziva.

4. V primeru popolne vloge Eko sklad vlagatelju izda odločbo in pogodbo.

5. Vlagatelj podpisano pogodbo obvezno vrne Eko skladu v roku 15 dni od vročitve.

6. Vlagatelj Eko skladu predloži zaključno dokumentacijo.

Izjava o zaključku naložbe mora glede na posamezen primer vsebovati sledeče priloge:

 • ponudba, na podlagi katere je bila naložba izvedena, kadar naložba iz utemeljenih razlogov ni bila izvedena skladno s ponudbo, priloženo k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude;
 • račun izvajalca/dobavitelja za vsak izvedeni ukrep, ki je bil predmet nepovratne finančne spodbude; v kolikor vsi zahtevani podatki iz računa niso razvidni, mora biti računu priložen drug ustrezen dokument z zahtevanimi podatki (npr. ponudba, predračun, pogodba, specifikacija opravljenih del);
 • dokazilo o plačilu celotnega/ih računa/ov iz prejšnje alineje (fotokopija plačane položnice-UPN, potrdilo banke o opravljeni transakciji, ipd.; izjava izvajalca ne šteje kot dokazilo o plačilu računa); v primeru, da je bil za isto naložbo dodeljen tudi kredit Eko sklada, dokazili o nakazilu kredita v znesku 40 % in 60 % oz. dokazilo o nakazilu celotnega dodeljenega kredita ter dokazilo o plačilu preostanka po izstavljenem računu;
 • fotografije izvedene naložbe;
 • vodno dovoljenje pristojnega upravnega organa za rabo vode, v kolikor tega ni priložil že ob oddaji vloge (obvezna priloga samo v primeru vgradnje toplotne črpalke voda/voda).

7. V primeru nepopolne zaključne dokumentacije Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge za izplačilo.

8. V primeru popolne zaključne dokumentacije izplačilo nepovratnih sredstev v roku 30 dni od prejema zahtevka.

Najpogostejši vzroki zavrnitve vlog Eko Sklada

Na spletni strani Eko sklada so zapisani vzroki, zaradi katerih vlagatelji največkrat prejmejo zavrnitev za subvencijo. Da bi se temu izognili si jih je vsekakor dobro prebrati, da ne boste naredili istih napak:

 • naložba je ob oddaji vloge že izvedena
 • oprema, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ne ustreza tehničnim zahtevam javnega poziva (npr. neustrezno grelno število pri toplotnih črpalkah, neustrezen izkoristek pri kurilnih napravah na lesno biomaso, neustrezna toplotna prehodnost okna, za naprave in opremo niso predloženi ustrezni dokumenti, npr. merilno poročilo, evropsko tehnično soglasje ETAG 004, zahtevani z javnim pozivom)
 • naložba ni ustrezno izvedena oz. je ni izvedel usposobljen in registriran izvajalec (npr. neustreznost RAL montaže, nezadostna debelina toplotne izolacije, izvedba v lastni režiji, nezadosten volumen hranilnika toplote pri kurilni napravi na lesno biomaso, izvajalec nima ustrezne registrirane dejavnosti za izvajanje naložbe, ki je predmet vloge)
 • stavba, na kateri se bo naložba izvajala, ni stanovanjska (npr. zidanica, poslovni prostor, gospodarsko poslopje) oz. ni zgrajena v skladu z veljavnimi predpisi in nima gradbenega dovoljenja za stanovanjsko stavbo
 • vlogi je priložena neverodostojna dokumentacija (v tem primeru vas je Eko sklad dolžan prijaviti pristojnim organom)
 • na poziv k dopolnitvi vloge se niste odzvali pravočasno in znotraj roka

Eko sklad 2014 - B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5, naslednje toplotno-tehnične karakteristike:

 • izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%
 • vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3
 • vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3

Peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 14785, naslednje toplotno-tehnične karakteristike:

 • izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%
 • vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3
 • vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3

Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.

POMEMBNO!

Naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, vodni toplotni zbiralnik (zalogovnik) pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.

Naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika (zalogovnika) ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5.

Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati v prvem odstavku te točke navedene toplotno-tehnične karakteristike za vse vrste goriv in tudi zahteve drugega odstavka iste točke za posamezno vrsto goriva.

Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.

Priznani stroški vključujejo:

 • nakup in vgradnjo ene kurilne naprave
 • predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov
 • nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, krmilne opreme, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje

Informativni seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, ki so upravičeni do subvencije, povezava:http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2013/Seznam_kn.pdf

VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

Višina nepovratne finančne spodbude za vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 2.000 € za kurilno napravo na sekance, pelete oziroma kurilno napravo s kombinirano kurjavo na lesno biomaso ali peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin)
 • 1.500 € za kurilno napravo na polena

POMEMBNO!

Vlogo z vsemi dokazili in prilogami se pošlje na Eko sklad pred začetkom vseh del. Naložba pred oddajo vloge NE SME BITI IZVEDENA! Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del. V nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne spodbude.

Eko sklad 2014 svetovanje

Če imate v letošnjem letu namen investirati v vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso, vam priporočamo, da se vloga za nepovratna sredstva čim prej odda, saj se vloge obdelujejo po vrstnem redu prispetja. Tako boste čim prej v čakalni vrsti pri subvencioniranju. Za samo izvedbo naložbe pa imate potem čas 6 mesecev od dneva, ko vam EKO sklad izda odločbo.

 


Vir: Eko sklad

Povpraševanje

Za podrobne informacije ne oklevajte in nas kontaktirajte! Na voljo smo vam vsak dan v tednu, odgovorimo v najkrajšem možnem času.

povprasevanje

Akcije

Storitve

▪   Sanacija dimnikov
▪   Montaža dimnikov
▪   Adaptacija dimnikov
▪   Izgradnja dimnikov
▪   Vgradnja kaminov
▪   Montaža kamina
▪   Prodaja kaminov
▪   Montaža kaminske peči
▪   Velika izbira različnih proizvajalcev

ISKANJE

logo
Montaža in sanacija dimnikov, vgradnja kaminov.
Pekel 17,2000 Maribor
GSM: 051 456 300
info@kamini-dimniki.si

OPOMBA! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

Če ne spremenite nastavitve brskalnika, se strinjate z njo.

Razumem

Copyright Dim Grad d.o.o. © 2018. Vse pravice pridržane.   O piškotkih    Avtor strani